czwartek, 2 lipca 2009

Zwrot opłaty skarbowej

Opłata skarbowa podlega zwrotowi (art. 9):

 1. od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej.
 2. od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłata nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty.

Zwrot opłaty następuje na wniosek.

(§4 rozporządzenia wykonawczego) W przypadku złożenia wniosku, przed wydaniem dec. w sprawie zwrotu, organ podatkowy wzywa organ, do którego złożono wniosek, do przekazania tego wniosku wraz z dowodem zapłaty.

Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciążył solidarnie na osobach lub jednostkach wymienionych w ustawie, decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie.

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl

Zakres podmiotowy

Zgodnie z art. 5 ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na:

- osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej albo na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenia, koncesję),

- mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na w/w osobach lub jednostkach, jeżeli w wyniku złożonego wspólnie zgłoszenia lub na ich wspólny wniosek dokonuje się czynności urzędowej lub na ich wspólny wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

Jeżeli jedna ze stron czynności jest zwolniona od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na pozostałych stronach tej czynności.

Zwalnia się od opłaty skarbowej (art. 7):

1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) jednostki budżetowe,

3) jednostki samorządu terytorialnego,

4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

5) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

6) osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowanie Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl

Zakres przedmiotowy

Opłacie skarbowej podlegają:

 1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  1. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  2. wydanie zaświadczenia na wniosek,
  3. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

W przypadku wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej przez podmioty inne niż organy administracji rządowej i samorządowej opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia), a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Nie podlegają opłacie skarbowej:

1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach :

a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

f) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,

g) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,

i) nabycia obywatela polskiego w drodze repatracji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,

j) pobytu na terytorium RP obywateli państw członkowskich UE, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego należących do UE lub państw niebędacych stronami umowy o EOG, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz członków ich rodzin,

k) o nadanie statusu uchodźcy, udzielania azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,

l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP,

2) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

3) wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez ARiMR albo ARR w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych zadań dotyczących rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;

4) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych;

5) wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1-4,

6) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę nazwiska i imienia (imion) oraz w sprawach o ustalenie pisowni lub brzmienia imienia i nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób,

7) wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody.

Uwaga - jeżeli niepodlegające opłacie skarbowej zaświadczenie zostanie użyte w sprawie innej niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

Nie podlegają opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

Zgodnie z art. 3a ustawy nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, jeżeli dokonanie tej czynności lub wydanie zaświadczenia następuje na podstawie zgłoszenia lub wniosku, które przekazane zostały za pośrednictwem polskiego konsula albo, jeżeli doręczenie dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności urzędowej lub zaświadczenia dokonane jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej. Konsul dokonując powyższych czynności zobowiązany jest poinformować organ administracji publicznej o pobraniu opłaty konsularnej.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy (art. 4)

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl

Powstanie obowiązku zapłaty

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje (art. 6):

1) od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,

2) od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,

3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej (art. 1 ust. 2),

5) od przedmiotów opłaty określonych w art. 2 ust. 2 (czyli pierwotnie przedmiotowo zwolnionych lecz później obciążonych opłatą ze względu na ich użycie w innych sprawach) - z chwilą ich użycia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.

Zobowiązanie do zapłaty opłaty skarbowej powstaje z mocy prawa, a zatem jego wykonanie powinno nastąpić bez wezwania organu podatkowego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

(§3 rozporządzenia wykonawczego) Dokonujący zgłoszenia, składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty, dowód ten pozostawia sięw aktach sprawy. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty dowód może zostać zwrócony, po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (art. 6 ust. 2).

Zapłaty dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu (art. 8 ust. 1). Rada gminy może zarządzić pobór w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów oraz określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Organy administracji rządowej i samorządowej oraz organy, o których mowa w art. 1 ust. 2 obowiązane są dokonać adnotacji o zapłacie, zwolnieniu lub wyłączeniu od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji).

Organy administracji rządowej i samorządowej, organy, o których mowa w art. 1 ust. 2, sądy mają obowiązek przekazania właściwemu organowi podatkowemu zbiorcza informację o przypadkach nieuiszczenia opłaty co miesiąc, do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nie uiszczono należnej opłaty (art. 11).

Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy oraz rzecznik patentowy mogą składać w sądzie, organie administracji rządowej lub samorządowej albo podmiocie o którym mowa w art. 1 ust 2 , uwierzytelnioną przez siebie kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Sąd, organ administracji rządowej lub samorządowej albo podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2, może, w razie wątpliwości żądać przedłożenia oryginału dowodu zapłaty.

UWAGA: Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Miejscowa właściwość organów podatkowych (art. 12):

1) od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenia, koncesję),

2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl

Zakres przedmiotowy

Opłacie skarbowej podlegają:

 1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  1. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  2. wydanie zaświadczenia na wniosek,
  3. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Zobowiązanie do zapłaty opłaty skarbowej powstaje z mocy prawa, a zatem jego wykonanie powinno nastąpić bez wezwania organu podatkowego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

W przypadku wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej przez podmioty inne niż organy administracji rządowej i samorządowej opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia), a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Nie podlegają opłacie skarbowej:

1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach :

a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

f) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,

g) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,

i) nabycia obywatela polskiego w drodze repatracji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,

j) pobytu na terytorium RP obywateli państw członkowskich UE, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego należących do UE lub państw niebędacych stronami umowy o EOG, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz członków ich rodzin,

k) o nadanie statusu uchodźcy, udzielania azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,

l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP,

2) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

3) wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez ARiMR albo ARR w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych zadań dotyczących rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;

4) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych;

5) wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1-4,

6) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę nazwiska i imienia (imion) oraz w sprawach o ustalenie pisowni lub brzmienia imienia i nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób,

7) wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody.

Uwaga - jeżeli niepodlegające opłacie skarbowej zaświadczenie zostanie użyte w sprawie innej niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

Nie podlegają opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

Zgodnie z art. 3a ustawy nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, jeżeli dokonanie tej czynności lub wydanie zaświadczenia następuje na podstawie zgłoszenia lub wniosku, które przekazane zostały za pośrednictwem polskiego konsula albo, jeżeli doręczenie dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności urzędowej lub zaświadczenia dokonane jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej. Konsul dokonując powyższych czynności zobowiązany jest poinformować organ administracji publicznej o pobraniu opłaty konsularnej.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy (art. 4)

Organ podatkowy = wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Zobowiązanie do zapłaty powstaje z mocy prawa, a zatem jego wykonanie powinno nastąpić bez wezwania organu podatkowego .

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl

Sposób zapłaty

Organ podatkowy = wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Zobowiązanie do zapłaty powstaje z mocy prawa, a zatem jego wykonanie powinno nastąpić bez wezwania organu podatkowego .

Dokonujący zgłoszenia, składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty, dowód ten pozostawia się w aktach sprawy. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty dowód może zostać zwrócony, po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Zapłaty dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu (art. 8 ust. 1). Rada gminy może zarządzić pobór w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów oraz określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Organy administracji rządowej i samorządowej oraz organy, o których mowa w art. 1 ust. 2 obowiązane są dokonać adnotacji o zapłacie, zwolnieniu lub wyłączeniu od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji).

Organy administracji rządowej i samorządowej, sądy mają obowiązek przekazania organowi podatkowemu zbiorcza informację o przypadkach nieuiszczenia opłaty co miesiąc, do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nie uiszczono należnej opłaty (art. 11).

Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy oraz rzecznik patentowy mogą składać w sądzie, organie administracji rządowej lub samorządowej albo podmiocie o którym mowa w art. 1 ust 2 , uwierzytelnioną przez siebie kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Sąd, organ administracji rządowej lub samorządowej albo podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2, może, w razie wątpliwości żądać przedłożenia oryginału dowodu zapłaty.

Właściwość miejscowa organów:

Miejscowa właściwość organów podatkowych (art. 12):

1) od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenia, koncesję),

2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  1. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  2. wydanie zaświadczenia na wniosek,
  3. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl

Rodzaje stawek

Wykaz
przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy.

Stawki opłaty skarbowej w zdecydowanej większości są stawkami kwotowymi; tylko w odniesieniu do niektórych przedmiotów tej opłaty ustawa określa stawki procentowe.

Przykładowe stawki kwotowe:

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 107 zł.,

- przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby – 56 zł.,

- zatwierdzenie projektu budowlanego – 47 zł.,

- wymagane przepisami o ochronie środowiska zatwierdzenie raportu o bezpieczeństwie – 1.069 zł.,

- potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym, potwierdzenie zarejestrowania podatnika VAT – 170 zł.,

- dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej np. podmiotu wykonującego działalność w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego, wytwarzania wyrobów tytoniowych – 11.610 zł.,

- decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi – 505 zł.,

- legalizacja dokumentu – 26 zł.,

- poświadczenie własnoręczności podpisu – 9 zł.,

- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – 21 zł.,

- zezwolenia na osiedlenie się – 640 zł.,

- zezwolenia wydane na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 1.570 zł.,

- pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł.,

- zezwolenia na utworzenie za granicą banku z kapitałem polskim lub udziałem kapitału polskiego, na otwarcie na terytorium RP oddziału zagranicznego banku – 12.750 zł.

Przykładowe stawki procentowe:

- zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności – 50% stawek określonych od wpisu

- pozwolenia na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych – 50% stawek

- pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego – 25% stawek

- zezwolenie na utworzenie banku spółdzielczego – 0,1% funduszu udziałowego,

- zezwolenie na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej – 0,1% kapitału zakładowego.

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl


Katalog stron INPLUS